תקנון

תנאי שימוש באתר פלקסי -
ברוכים הבאים ל – www.flexym.com )להלן: "האתר"

(פלקסי יזמות ופרויקטים בע"מ )בהסכם זה : ", פלקסי, אנו, אנחנו, האתר, השירות" הינה חברת פרסום צעירה ודינאמית המתמחה במציאת
פתרונות יצירתיים מבוססי תוצאות למפרסמים ברשת ובין היתר משמשת כרשת שותפים ופרסום לבעלי אתרים שונים.
כחלק משירותיה הרחבים מחזיקה הקבוצה בבעלותה אתרי אינטרנט אשר באמצעותם ניתן להרשם לשירותים שונים.
פלקסי ו/או מי מטעמה הינה גם המפעילה של האתר ושל רשת הפרסום האינטרנטית לשירותי פרסום ממוקד המוצעת באתר
(להלן : "השירות").
ההרשמה לאתרים והשימוש בשירותיהם מותנים בהתחייבות המשתמש למלא אחר כל תנאי והוראות השירות (להלן: "התנאים")
בהסכם זה .

הרשמה לשירות
השלמת תהליך הרישום והשימוש באתר יחשבו כהסכמה חד משמעית מצידך לפעול בהתאם לתנאים, לרבות השינויים שעשויים
לחול בהם מעת לעת, כפי שיובאו לידיעתך באמצעות האתרים ו/או כל אמצעי התקשרות אחר .
תנאים אלו תקפים למפרסמים, בעלי אתרים, מדוורים, מסמסים ומשתמשים אחרים באתר וכל בעל מדיה ו/או גוף אחר שעשוי
להשתמש או להיות מושפע, ישירות או בעקיפין מהשירות או האתר.
אנא קרא בעיון רב את תנאי השימוש של השירות לפרטיהם.
לידיעתך, תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, אך מטעמי נוחות, וזו בלבד, ההסכם נכתב בלשון זכר.
בשימוש באתר, או בהרשמה כמשתמש לאתר, הינך מסכים לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאים, עליך לוותר ברגע זה על
השימוש באתר.
במהלך הרשמתך לשירות באתר תתבקש למלא פרטים אישיים ופרטי התקשרות. על מנת לקבל את מלוא השירותים הניתנים
באתר הינך מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים,שלמים ומדויקים.
במידה ותמלא מידע כוזב, שגוי, או לא מעודכן עלול למנוע את הרשמתך ולפגום ביכולתה של פלקסי לספק לך את השירות וליצור
עימך קשר. שדות החובה שעליך למלא בעת ההרשמה יסומנו באופן בולט. במידה ולא תמלא את המידע החיוני בשדות אלו, לא –
תוכל להירשם לשירות.
בכדי להיכנס לשירות, עליך להשתמש בשם ובסיסמה הפרטיים שלך. לחילופין, השירות עשוי לספק לך סיסמה כדי לגשת
לחשבונך. פלקסי עשויה ליצור ולדרוש דרכים נוספות ו/או שונות להזדהות ולאימות בכדי להיכנס ולגשת לחשבונך ו/או להשתמש
בשירות.
הינך מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלך בחשאיות מוחלטת ולהימנע מחשיפתם לאחרים. אנא וודא כי הינך משנה
את הסיסמה שלך מעת לעת ולפחות אחת לשישה חודשים.
הינך אחראי באופן מלא לכל תוצאה של כישלונך במתן פרטים נכונים, מדויקים ושלמים במהלך תהליך ההרשמה, ולכל שימוש או
שימוש לרעה בחשבונך בשירות כתוצאה מחשיפה ו/או מסירת פרטיך למישהו אחר.
הינך רשאי לבטל את חשבונך בכל עת, על ידי שליחת הודעה כתובה לאימייל: office@flexy.co.il  אנו עשויים אך לא מתחייבים,
לדרוש ממך וידוא של הודעת הביטול שלך על ידי שליחת הודעת ביטול נוספת אלינו, או באמצעות אימייל או בכל אמצעי אחר,
כתנאי מוקדם לביטול חשבונך. חשבונך יבוטל 7 ימים לאחר קבלת הודעתך, ומרגע הביטול לא תוכל לגשת לחשבונך.
בהרשמתך לשירות הנך מצהיר כי אתה הוא
בכפוף לדין ולחוק, אנו עשויים לחסום באופן זמני או קבוע ו/או להגביל ו/או להשעות ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך, למנוע
ממך גישה לשירות, להסיר תוכן או מדיה שהעלית, שלחת ו/או פרסמת בשירות, כולל הצעות פרסום, הצעות מחיר, וכל התקשרות
מסחרית ולא מסחרית ולנקוט באמצעים טכניים ו/או משפטיים כדי למנוע ממך גישה לשירות ולאתר,

הצהרות המשתמש
אם הינך בעל אתר או שותף, הינך מצהיר כי אתה הוא הבעלים של כל אתר או גוף שהינך מייעד לשימוש בשירות, או שהינך
מוסמך באופן חוקי לפעול בשמו של בעליו של אתר או גוף כזה, לטובת מטרות תנאים אלו, וכי אתה מוסמך להתקשר בהסכם
בכפוף לתנאים אלו ולקיים את התחייבויותיך על פי תנאים אלה.
בהסכמה לתנאים אלה הינך מסכים ומתחייב לציית לכל חוק מקומי ו/או בינלאומי, רגולציות כללים ותקנות, והינך מאשר כי
אתה האחראי הבלעדי לכל הפעולות ו/או המחדלים הקשורים לגישתך ו/או לשימושך באתר ובשירות ולגישה ולשימוש באתר
ובשירות ו/או על ידי נציג מטעמך.
ידוע לך כי פלקסי אינה אחראית בשום אופן לתכנים אשר יועלו על ידך ו/או מי מטעמך לאתר ועשויה )וזאת ללא כל התחייבות
מצד פלקסי( להגביל את המדיה ע"יה דרישות מסוימות לסוגו ו/או גודלו ו/או תוכנו של קובץ המדיה ו/או כל תוכן שפלקסי, לפי
שיקול דעתה הבלעדי, תמצא לא הולם.
בנוסף ,לפלקסי יש את הזכות המלאה והאוטונומית לאסור את ההשתתפות של בעל אתר או מפרסם מסוים בשירות, וזאת ללא
נימוק כלשהו.
ידוע לך כי התנאים מכוננים את כל ההסכם בינך לבין פלקסי ביחס לשימוש בשירות ובאתר והינם באים במקום כל הסכם אחר.
אף ויתור, הרחבה, ייצוג, שינוי, תוספת או המעטה בתנאים, או בהקשר לתנאים, לא ייכנסו לתוקף אלא אם כן הוסכמו באופן
מפורש ובכתב על ידי פלקסי.
כמו כן יובהר כי התנאים אינם יוצרים בשום מובן שותפות, יוזמה משותפת, יחסי עובד מעביד, זיכיון, סוכנות או כל יחסים דומים
אחרים בין פלקסי לבינך או מי מטעמך, ואין דבר בתנאים שיפורש או יובן כמייצר או מייסד יחסים שכאלו.
ידוע לך כי התנאים יהיו קודמים לכל מסמך, טופס ומדיניות הקשורים לאלו, אלא אם כן צוין ספציפית במסמך שכזה כי הוראה
מסוימת הינה מוחלטת על אף הוראות התנאים וכי אי דרישת ביצוע הוראה כלשהי של מהוראות התנאים לא תהווה ויתור על
איזה מן התנאים.
ידוע לך כי בכל עת, פלקסי עשויה להעביר בעלות, זכויות וקניין באתר ובשירות, או חלק מהם לכל גוף שלישי.
ידוע לך כי ועידת האו"ם לחוזי מכירות בינלאומיות של סחורה לא תהיה סמכות לתנאים אלו.
מובהר כי כותרות החלקים השונים בתנאים כתובים רק למטרות נוחות ולא יהיו חלק מפירוש, או הבנה של התנאים.
תנאים אלו חסרי תוקף היכן שנאסר לפי חוק, והזכות לגישה לאתר ולשירות הינה מבוטלת במקומות אלה.

התחייבויות המשתמש
מרגע שנרשמת כמשתמש באתרים או בשירות, הינך מצהיר ומתחייב כי תמנע באופן מוחלט מביצוע הפעולות הבאות:
הפרת תנאי השירות כפי שמפורטים במסמך זה.
התחזות לאדם ו/או ישות כלשהם, ו/או הצהרת שווא כלשהי בקשר לזהותך ו/או עיסוקך ו/או מטרת ההתחברות לשירות ו/או
שותפות עם אדם ו/או ישות כלשהי.
הפרת כל חוק ו/או הוראה ו/או תקנה אחרת אשר פלקסי יודיעו על הפעלתם ביחס לשימוש בשירות דרך האתר ו/או בכל אמצעי
התקשרות אחר.
העברת פרטי החשבון ו/או המשתמש שלך באתר לגוף אחר ו/ואו הצגה ו/או שימוש בשירות, האתרים ו/או כל חלק מהם במסגרת
אחרת כלשהי ללא הסכמה מפורשת בכתב של פלקסי
פרסום ו/או העלאת מדיה ו/או תוכן, לא חוקי, מטעה, לא מדויק, לא חוקי, מוציא דיבה, פוגע, מטריד, מאיים, ו/או גזעני שעלול
להתפרש כפגיעה כלשהי.
שימוש בתולעים, רובוטים, וירוסים, סוסים טרואינים, תוכנות ריגול, תוכנות העתקה זדוניות ויישומים דומים אחרים על מנת
לאסוף ו/או לשמור ו/או לקבץ תוכן מכל סוג שהוא מהאתרים ו/או השירות, או כל אמצעי שעלול לגרום נזק לאתרים ו/או לשירות
ובין היתר, פרסום מסחרי לא מוסכם )"ספאם"(, מכתבי שרשרת, או תכניות פירמידה.
סעיף זה כולל את הפרסומות בשירות ו/או כתובות דואר אלקטרוני ו/או הצעות ו/או הצעות מחיר בשירות.
איסוף ו/או עיבוד מידע של בעלי אתרים, מבקרים באתר ובשירות, מפרסמים, בעלי מדיה ונותני שירותים ללא הסכמתם
המפורשת בכתב ואישורה מול פלקסי.
הפרה או פגיעה בקניין רוחני של אדם ו/או כל גוף או יישות אחרת ובכלל זה: פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סימנים רשומים
וסימנים מסחריים.
עבירה על חוקי מדינת ישראל והחוק פלילי ובכלל זה: חשיפת קטינים, פרטיהם האישיים ו/או כתובתם ודרכים להתקשרות עימם,
עידוד, תמיכה, עזרה, מתן הדרכה ו/או ייעוץ בביצוע פשע, בכפוף לחוקים מקומיים ו/או בינלאומיים ביצוע עבירה והפרה בזכות
פרטיות ו/או פרסום של אדם כלשהו, פעולה אסורה לפי כל דין, כולל הוראות מגבילות של בית משפט, של פרסום, הוצאה לאור,
הפצה, או חשיפה לציבור בכל צורה אחרת.
הפרה כלשהי של אחד מסעיפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891
הפרה כלשהי של אחד מסעיפי חוק ההתקשרות )בזק ושידורים( התשמ"ב 1891

תשלומים
מדיניות התשלומים של פלקסי תקבע באופן פרטני עם כל משתמש ו/או ספק.
במידה ולא עמדת בתכנית התשלומים שלנו, או הינך בחוב לאדם אחר בהתייחס לעסקה שנעשתה בשירות או באמצעות השימוש
בשירות, לפלקסי יש את הזכות המלאה להפסיק ו/או להשעות את שימושך בשירות.בנוסף, פלקסי תהיה רשאית לא לשלם את
החשבוניות הפתוחות שיש בעבורך במידה והפרת את אחד מתנאי השירות.
חובתו של כל בעל אתר ו/או משתמש המשיג הכנסות מפרסום בעזרת פלקסי, לדווח על הכנסות אלו לרשויות המס. פלקסי איננה
ולא תהיה כל צד בכל סכסוך בין בעל אתר לרשויות המס. פלקסי מדווחת לרשויות המס על כל תשלום שמועבר על ידה לבעל אתר
ועל זהותו של בעל האתר.
סגירה או השעייה של חשבונך על ידי פלקסי או על ידך לא תשחרר אותך מכל התחייבות או מחויבות שנוצרה לך בכפוף לתנאים
אלו, כל ההוראות של תנאים אלו, אשר מטבעם חלים גם לאחר ביטול חשבון, ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר ביטול החשבון,
לרבות, אך לא רק, הוראות בדבר קניין רוחני, אחריות, הגבלת אחריות ופיצויים.

דו"חות
בעלי אתרים ומפרסמים הרשומים לשירות עשויים לקבל גישה ישירה לדו"חות פעילות תקופתיים. הדו"חות יכללו סיכום פעילות
בנוסף לפרטים ומידע על הקמפיין. אנו עשויים, מעת לעת, להוסיף, להשמיט או לשנות את אופי או היקף המידע שאנו מספקים
בדו"חות התקופתיים.

פרטיות
פרטיותך חשובה לנו הסכם זה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה אנא עיין בו בעיון רב. –

קניין רוחני
כל תוכן המפורסם באמצעות השירות עשוי להיות מותנה בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני. ברישום לשירות הינך מצהיר,
מתחייב ואחראי כי תציית לכל חוק ולכל הודעות זכויות יוצרים, הגבלות וסימנים המציינים זכויות יוצרים.
כל הזכויות, קניינים ואינטרסים, כולל פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, סודות
מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכל חומר בעל כוונה טובה נוסף, בשירות או באתר, כולל קוד מחשב, עיצוב גרפי, תכניות
וממשקי המשתמש של השירות הם בבעלות, או ברישיון של פלקסי. בנוסף למוסכם מפורשות בתנאים, אינך רשאי להעתיק,
להפיץ, להציג או לבצע בציבור, להעניק רשיון, לפרק, לצמצם לצורה קריאה על ידי אדם, להפוך לזמין ציבורית, לאמץ, להשתמש
באופן מסחרי, לעבד, לקבץ, לתרגם, למכור, להשכיר, להשאיל, להמיר, לשלב עם תכנות אחרות, לעדכן או ליצור עבודות נגזרות
מכל חומר הקשור לזכויות יוצרים של פלקסי או של גוף שלישי בשירות או באתר, בין אם על ידך או על ידי גוף שלישי בשמך, בכל
צורה או כוונה, כולל, אך ללא הגבלה על ידי אמצעים אלקטרוניים, מכאניים או אופטיים.
פלקסי שומרת את כל הזכויות על סימני שירות וסימנים מסחריים בשירות ובאתר, וכל סימן ולוגו ישימים אחרים, בין אם
רשומים ובין אם לא. אין לאמץ או להשתמש בצורה אחרת בכל שם, סימן או לוגו שזהה, או דומה באופן מטעה לאחד מסימנים
אלו.
כאשר הינך מעלה מדיה, אתה מצהיר ומתחייב כי הינך הבעלים החוקי של כל הזכויות על מדיה זו או שהינך מוסמך או מורשה על
ידי כל הבעלים החוקיים להעלות את המדיה.
על ידי העלאת מדיה לשירות, הינך מעניק לפלקסי רישיון ללא תמלוגים, עולמי, לא בלעדי, שלא ניתן לביטול, לתקופה בלתי
מוגבלת להשתמש בכל הזכויות שלך על המדיה, כולל להפיץ( להציג ולבצע את המדיה באופן ציבורי באמצעות השירות, ובאתרים
של בעלי האתרים, או בכל אמצעי תקשורת שאנו עשויים לקשר לשירות, להחזיק גיבוי, העתקי ארכיון ולהשתמש במדיה ובכל
אמצעי סביר אחר ביחס למתן השירות.
בנוסף, הינך מעניק לפלקסי רישיון ללא תמלוגים, עולמי ולא בלעדי להשתמש בשמך, סימניך המסחריים, סימני השירות שלך וכל
לוגו במצגות, רשימות לקוחות, דו"חות כלכליים, רשימות לקוחות באתר, ובכל חומרים שיווקיים אחרים, ופרסומות מכל סוג
ובכל מדיה, כולל עמודים ברשת האינטרנט, באנרים, פרסומות צפות וכל פרסומת אחרת

אחריות
השירות והאתר ניתנים לשימוש כמות שהם. פלקסי אינה נושאת בכל אחריות ואינה יוצרת כל מצג, בין אם במפורש או במרומז,
בכל הקשור לשירות או לאתר, כולל כל אחריות מסחרית, התאמה למטרה מסוימת, איכות, אי הפרה, קניין, תאימות, ביצועים,
אבטחה או דיוק.פלקסי אינה נושאת בכל אחריות לתוצאה של כל שימוש בשירות או באתר לרבות, אך לא רק, ההשפעה של
השירות על הכנסות הפרסום של המתמשים.
האתר והשירות עשויים להכיל קישורים לאתרים ולמקורות אונליין אחרים של גופים אחרים (להלן :"אתרי צד שלישי"). אנו לא
מפעילים, או מנטרים אתרי צד שלישי. הינך עשוי למצוא אותם או את המידע ואת התוכן המוצג בהם כלא הולם לדרישותיך, או
שתתנגד לתוכן שלהם, או שתמצא אותו מטריד, בלתי הולם, בלתי חוקי או בלתי מוסרי. על ידי קישור לאתרי צד שלישי, אנו לא
מאשרים או נותנים חסות לתוכן שלהם, או מאשרים את דיוקם, אמינותם, מקוריותם, מהימנותם, תקפותם, הגינותם או
חוקיותם. אנו לא אחראים או מתחייבים לאתרי צד שלישי, או לזמינותם.
פלקסי עושה ככל העולה בידה על מנת להשאיר אץ האתר והשירות זמין ומקוון, יחד עם זאת זמינות ותפקוד האתרים
והשירותים תלויים במספר גורמים ואלמנטים, כולל תכנה, חומרה ורשתות תקשורת, המסופקים בחלקם על ידי גוף שלישי.
פלקסי מסירה כל אחריות או הבטחה כי האתר או השירות יתפקדו ללא כל הפרעה, שיבוש או תקלה, או כי יהיו נגישים, או
זמינים בכל זמן, או חסינים מגישות לא מורשות או חפים משיבושים
פלקסי, בעליה, מנהליה, כולל פקידיה, עובדיה, קבלני משנה, וסוכנים לא יישאו באחריות במידה המרבית המותרת לפי החוק, לכל
נזק ישיר, בלתי ישיר, אקראי או תוצאתי, או כל נזק אחר, ואובדן (כולל אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הפסדים, הוצאות
ותשלומים, בין אם חוזי, מוסרי או כל צורת אחריות אחרת, מלבד הזנחות כבירות ועוולות מכוונות, כתוצאה או בהקשר לשימוש
או לאי יכולת לשימוש באתר או בשירות, כל כשל, תקלה, או התמוטטות בשימושיות האתר או השירות.

פיצויים ושיפוי
במידה ותתקבל הודעה כתובה מפלקסי בגין תשלום פיצויים ו/או שיפוי בגין נזק ו/או קלקול ו/או הפרה ו/או פגיעה בצד שלישי,
הינך מתחייב לפצות את פלקסי, להגן עליה ולמנוע פגיעה, במנהליה, בבעלי המניות, עובדים, קבלני משנה, סוכנים וכל מי שפועל
בשמה, על חשבונך ובאופן מיידי , וכן לפעול למניעה של כל נזק, אובדן, עלויות, הוצאות ותשלומים, ולשאת בכל הוצאה שתיגרם,
כולל שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפטיות, כתוצאה מכל תלונה, טענה, תביעה או דרישה, הנובעות או קשורות
לשימושך בשירות או באתר, או הפרתך את התנאים, או כל אחד מהמסמכים, טפסים ומדיניויות הקשורים לתנאי השימוש
בהסכם זה.

שינויים באתר, בשירות ובתנאים
ייתכן כי פלקסי תשנה מפעם לפעם את המבנה ו/או העיצוב ו/או התצוגה של האתר ו/או השירות, וכמו כן, גם את זמינות התוכן
הנגיש וזאת, ללא מתן הודעה מוקדמת.
יובהר כי פלקסי אינה נושאת בכל אחריות ביחס לשינויים אלו או לכל תפקוד לקוי או כשל העלולים להיווצר כתוצאה מכך. כמו
כן, פלקסי עשויה לשנות את התנאים, כולל אחד או יותר מהמסמכים, טפסים, מדיניויות הקשורים לאלו, מעת לעת. שינויים
מהותיים ייכנסו לתוקף 12 ימי עבודה ממתן הודעה ראשונית באתר או בכל אמצעי אחר, כגון דואר אלקטרוני. שינויים אחרים
ייכנסו לתוקף 5 ימי עבודה לאחר שנעשו. למרות זאת, כל תיקון הנעשה למטרה של עמידה בדרישות החוק ייכנס לתוקף מיידית או
כנדרש לפי חוק.
בהרשמה לאתר הינך מסכים להיות כפוף לכל השינויים הנעשים בתנאים, כולל שינויים בכל מסמך, טופס ומדיניות הקשורים
לאלו. המשך השימוש בשירות או באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים המתוקנים,
הרי שעליך להפסיק לאלתר כל שימוש נוסף באתר או בשירות.

דינים וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאיו, מדיניות הפרטיות שלו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות
השיפוט תהא מסורה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל
הנוגע לשירותים באתר, תהא מסורה לבתי המשפט בלבד

הודעות
פלקסי עשויה ליצור עימך קשר ולשלוח לך הודעות באמצעות אימייל, דואר רגיל, פקס ובכל אמצעי אחר, בעת הצורך מעת לעת.
הינך רשאי ליצור קשר עם פלקסי בעזרת אימייל לכתובת office@flexy.co.il וקבלת הודעתך תוכר אך ורק אם באמת התקבלה
אצל פלקסי.
הפרדת הוראות אם הוראה כלשהי של התנאים הינה בלתי חוקית, בלתי תקינה, או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט
מתאים, אזי ההוראה תבוצע ותיאכף עד למידה המרבית האפשרית לפי חוק, ויתר ההוראות של התנאים ימשיכו להיות בעלי תוקף
והשפעה מלאים.

מדיניות פרטיות
חברת פלקסי (להלן: "החברה") המפעילה את אתר ומערכת השותפים flexy (להלן:"האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים
באתר, ועל כן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים"). החברה מתחייבת
כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

כללי
בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע על המשתמשים. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי, בשמם ובכתובתם,
וכיו"ב. זהו מידע שמוסרים המשתמשים ביודעין בעת רישום לשירותי האתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית
ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, העמודים שבהם צפו המשתמשים, כתובת האינטרנט (IP )
שממנה פנו ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר, החברה תבקש מהמשתמשים רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת שירותי
האתר. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין, על מנת –
 לאפשר שימוש בשירותי האתר .
 לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר .
 לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר .
 פרסום מידע ותכנים

דיוור ישיר אלקטרוני
יתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע
מסוג זה ישלח למשתמשים רק אם נתנו הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתם, זאת על ידי
פניה לחברה באמצעות איזור "צור קשר". מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמשים.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר, למעט במקרים
המפורטים להלן:
 מחלוקת משפטית בין משתמשים לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי משתמשים .
 ביצוע פעולות שבניגוד לדין באתר מצד משתמשים .
 יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטי משתמשים או מידע אודותיהם לצד שלישי .
 החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את -
פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו .
 גביית כספים המגיעים לחברה מהמשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות
פרטיות זו .
 החברה תצטרך להשתמש בפרטי המשתמשים למען הבטחת פעילות תקינה של המערכת .

Cookies
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות
השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי מעקב אחרי ביצוע פעולות
המזכות בעמלה ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות, אולם ייתכן שנטרול העוגיות
יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובמערכת או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתר את תקן האבטחה המתקדם SSL ועושה שימוש במערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד
שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. על כן, החברה לא -
מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, אולם תעשה כל מאמץ לעשות -
כן.

זכות לעיין במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891 , כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו - -
ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה מסוג זה יש להפנות office@flexy.co.il
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה ישמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891 לדרוש - -
בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, זאת על ידי פניה לחברה באמצעות איזור "צור קשר".